Eerdere Projecten

 

  • Polderfox, Boehringer Ingelheim
  • Crisis management, MHD
  • Business intergratie, Pfizer
  • Business integratie, SmithKline en Beecham
  • European Clinical Development, SmithKline


Spoedkliniek, Universiteit Utrecht, 2010

De faculteit diergeneeskunde had al een aantal jaren de wens een spoedkliniek op te zetten in aanvulling op bestaande faciliteiten van de universiteitskliniek gezelschapsdieren. Inhoudelijke kennis over hoe om te gaan met spoedgevallen was voorhanden. Hoe te komen tot een organisatie die aansluit op de markt was de vraag. Na een verkennende aanloopfase werd eerst een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Hiervoor werd een projectplan overeengekomen.

Het eerste deel van het project bestond uit een inventariserend kwalitatief marktonderzoek naar het voorkomen en van bepaalde vraagstellingen en daarmee samenhangende behoeften. De uitvoering werd gedaan door middelen van interviews met geselecteerde kandidaten uit de doelgroep. Het tweede deel was een kwantitatief on-line marktonderzoek. De resultaten werden gebruikt voor de opzet van de business case. Deelnemers aan het onderzoek werden uitgenodigd voor een plenaire sessie waarbij de resultaten werden gepresenteerd. Deze groep vormde daarmee meteen de eerste klantengroep bij de start van de spoedkliniek.

 

Mijn rol was die van projectleider bij inventarisatie, plannen maken, uitvoering kwalitatieve en kwantitatieve marktonderzoeken, verkrijgen van draagvlak, opzet business case en terugrapportage.

Lustrumorganisatie en programma, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, 2011

De maatschappij voor diergeneeskunde viert in 2012 haar 150 jarig bestaan. In voorgaande jaren waren een paar droomsessies gehouden met een beperkt aantal leden en waren pogingen om tot een lustrumorganisatie te komen niet geslaagd. 

Allereerst werd een projectgroep samengesteld die vervolgens een visie, strategie en projectplan ontwikkelde. Uitdaging was het onderwerp onder de aandacht te brengen van de leden en deze erbij te betrekken. 

Er werd draagvlak verkregen op de verschillende bestuurlijk niveaus door middel van presentaties en discussie. Dit was nodig voordat met de uitrol van de plannen kon worden begonnen. De bestaande communicatiekanalen binnen de bestaande organisatie bleken niet effectief daarom werd voor een aanpak gekozen waarbij nog niet ingezette sociale media weerden gebruikt samen met  de reguliere communicatiemiddelen. Door gebruik van LinkedIn werkgroepen en onafhankelijke on-line dialoogsoftware werden alle leden en niet-leden dierenartsen benaderd. En werd een programma opgebouwd en gecommuniceerd en een lustrum organisatie van 8 subgroepen bestaande uit 80 actieve leden. Zo werd een breed draagvlak gecreëerd en betrokken achterban. Bij afronding kon de organisatie en het programma aan het bestuur en bureau worden overgedragen voor de uiteindelijke uitvoering in het lustrumjaar.

 

Mijn rol was die van projectgroepleider bij teamopbouw, ontwikkeling van visie en strategie, maken en uitdragen van plannen en verkrijgen van draagvlak.

 

Opzet Kenniscentrum, Royal Canin, 2012